Afternoon Delight: Dane by Lilianna Hart

Posted September 2, 2011 by Shari in Afternoon Delight, Reviews / 2 Comments

Afternoon Delight: Dane by Lilianna Hart
Dane

One StarOne StarOne Star

Series: ,
Genres: Contemporary Romance
Published by Indie/Self Published
Pages: 56
Format: eBook

Get it at: add to goodreads

This the first short story of four brothers from Surrender, Montana. Dane left home 10 years ago after the death of his mother. He strikes out to find himself and deal with his anguish, but leaves behind Charlotte, his young lover. Charlotte leaves town shortly after Dane, but he really never tries to find her. Ten years later he has returned to Surrender, Montana only to find Charlotte is back as well and she has a secret.

This is a cute, fun short story. There is a little drama, but being a short book, the drama doesn’t overpower and need a lot of thought. The sex is hot, hard and lusty. A good short read if you want something quick!

Afternoon Delight

The following two tabs change content below.
Shari is the Delighted Reader. Married to her Prince Charming and mother to two Princesses and one Prince. When she is not slaving away as Cinderella she loves to get lost in the pages of a good book. Never without a reading device and a few good paperback books, because she never knows when she might get 5 minutes to read!

Tags: , ,

2 responses to “Afternoon Delight: Dane by Lilianna Hart

  1. W sekundy Opony dzisiejszej w pewnej mierze ka¿dyz w³aœcicieli dzia³ki azali tak¿e domu z parkiem starsza siê, ¿eby wiêkszoœæ spoœród ³adnych dni zaœ wieczory spêdzaæ czas na nieskrêpowanym powietrzu. Przydatne s¹ wtenczas altany drewniane, dziêki jakim mamy mo¿liwoœæ sobie w odpoczynku odprê¿yæ siê od chwili powszednioœci normalnej bez terroru, i¿ uspokajaj¹cy odsapniêcie zak³óci nam ca³a seria jednakowo¿ g³êbokie promienie s³oneczne. Altany, które w tym momencie budujemy w ogródku s¹ w wiêkszoœci utworzone z drewna, bo jest owo optymalny materia³ oraz Sklep z oponami najodpowiedniej Sprzedaż opon przydaje siê do ozdoby skweru. Na krzy¿ to, ¿e w ogródku pobudujemy altanê zawszemamy wybór schroniæ siê w jej cieniu. Dziœ istnieje owo ogromnie cool miejsce traktowane pod rêk¹ firmy grilla b¹dŸ innej mody zapêdzania nieograniczonego terminu. Gwoli olbrzymiej porcji ludzi jest owo teren relaksu zaœ przera¿aj¹cej swobody. W rzeczywistych latach polskie biwaki wycinane s¹ ze powodu na produkcjê ekstranowoczesnych, wygodnych jak równie¿ dobrych a mocnych sprzêtów i Tanie opony dodatkowo perfekcyjnych domów spoœród drzewa. SPOŒRÓD tamtego wzglêdu coraz wiêksza wielkoœæ poczesnych, m¹drych jak plus narowistych ekologów biegnie marsze maj¹ce odwróciæ powy¿sz¹ pozycjê. SPOŒRÓD przes³anki tego w aktualnych latach drêtwe podesty ogrodowe jak tak¿e nieznane u¿ytkowe czynniki z drzewa fabrykowane s¹ spoœród pokerowych Opony zimowe tudzie¿ równie¿ niepreskryptywnych gatunków drewien przyprowadzanych spoœród zadumanych zaœ mroŸnych pañstw zagranicznych. Kapitalny tanie opony zimowe egzemplifikacja owego modela krajów zna byæ niebywa³a i nies³ychana Szwecja albo niesforna Rosja. Istnieje owo krzycz¹ce bior¹c u do³u reprymendê, ¿e w powy¿szych krajach dojrzewaj¹ ¿elazne, masywne zaœ cudowne modele drewien, z jakich uk³adane s¹ przydatne tudzie¿ dogodne podesty ogrodowe i oraz klany spoœród drzewa. Taka wypadek zachodzi, gdy¿ owe gatunki drewna (np. modrzew syberyjski), s¹ niezniechêcone na olbrzymie a nierozleg³e gor¹czki, wapniaki tudzie¿ ró¿ne straszne paso¿yty. Istnieje to Opony terenowe istotne, Boxy dachowe poniewa¿ przez wzgl¹d powy¿szemu kreowane s¹ œwietne oraz ³adne domki têpe wzglêdnie têpe podesty, jakie wystarczaj¹ na bez liku latek. Pozostaj¹ one bez ¿adnego stygmatu niedoci¹gniêcia Jest owo pod³o¿e gwoli bystrych tudzie¿ tak¿e przebieg³ych cz³onków spo³eczeñstwa, skoro omawianego sposobu lokata, istnieje przez wzgl¹d powy¿szemu kasowa. Poza tym po¿¹dane by³oby wzmiankowaæ, ¿e podesty ogrodowe spoœród omawianego ³epka drzewa uhonoruj¹ siê oraz tym, ¿e po zakoszeniu nie wstaj¹ na nich krytyczne drzazgi. Pokrótce, wwóz drzewa podczas gdy dodatkowo Felgi produkowanie z panu w Polsce funkcjonalnych, uroczych gdy oraz porêcznych fetyszów nieprzerwanie bêdzie narasta³ a jest to sytuacja pomocna oraz tak¿e w³oœci dla ka¿dych codziennych Alu felgi kiedy oraz serdecznych goœciach kupuj¹cych rzeczy lub domki spoœród drewna.

  2. UGG Roxy Tall Sale

    Terrific, that’s exactly what I was searching for! You just spared me alot of searching around

Leave a Reply